รางวัลสถานศึกษา
ลำดับ รูปภาพ ชื่อรางวัล ระดับรางวัล
1 รางวัลได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างของการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนพุทธศักราช 2556 ระดับจังหวัด
2 รางวัลโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พุทธศักราช 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 รางวัลโรงเรียนแม่ข่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน พุทธศักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 รางวัลได้ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา "สุดถิ่นไทยเกมส์2018" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 รางวัล IQA AWORD ระดับดีเด่น พุทธศักราช 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลรุ่นอายุ 15 ปีชาย แม่สายเกมส์ พุทธศักราช 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 รางวัลเข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษาแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2562-2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษพุทธศักราช 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 รางวัลเข้าร่วมโครงการแพทย์แผนไทย STEM2002 ระดับภาค
11 รางวัลเข้าร่วมนำเสนอจัดทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้นวัตกรรม พุทธศักราช 2559 ระดับภาค
12 รางวัลเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2560 ระดับภาค
13 รางวัลเข้าร่วมนำเสนอจัดทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้นวัตกรรม พุทธศักราช 2560 ระดับภาค
14 รางวัลเข้าร่วมนำเสนอจัดทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้นวัตกรรม พุทธศักราช 2561 ระดับภาค
15 รางวัลโรงเรียนที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งครูและศิษย์แห่งเพาะพันธ์ปัญญา พุทธศักราช 2562 ระดับภาค
16 รางวัลเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ของโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2563 ระดับภาค
17 รางวัลโรงเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี พุทธศักราช 2547 ระดับชาติ
18 รางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช พุทธศักราช 2548 , 2553 , 2558 ระดับชาติ
19 รางวัลได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (สมศ) พุทธศักราช 2555 ระดับชาติ
20 รางวัลชมเชย กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานห้องเรียน iclassroom พุทธศักราช 2556 ระดับชาติ
21 รางวัลโรงเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี พุทธศักราช 2557 ระดับชาติ
22 รางวัลเข้าร่วมโครงการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในสถานศึกษา พุทธศักราช 2557 ระดับชาติ
23 รางวัลได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2560 ระดับชาติ
24 รางวัลการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2561 ระดับชาติ
25 รางวัลโรงเรียนแกนนำเครือข่ายโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช พุทธศักราช 2563 ระดับชาติ