จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 182 190 372
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 155 178 333
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 147 186 333
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 484 554 1038
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 168 217 385
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 130 177 307
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 100 181 281
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 398 575 973
รวมทั้งสิ้น; 60 882 1129 2011